בחלק מהמבנים, בהם צנרת המים הפרטית הינה ממתכת, הצנרת עשויה לשמש גם כאלקטרודת הארקה.למערכת מדידת מים צריך להיות גשר מתכתי עשוי פלדה או נחושת המחבר בין צנרת המים העירונית לצנרת המים הפרטית. הגשר משמש לרציפות חשמלית, כנדרש בחוק החשמל תשי"ד 1954, פרק שיטות הגנה בפני חישמול, פרק ד' סעיף 16.

חובת התקנת הגשר המתכתי המוזכר לעיל, הינה ללא קשר לסוג החומר ממנו עשויים מדי המים.

כאשר התאגיד מחליף מד מים בבניין בו קיימת צנרת מתכת, הוא מוודא את קיומו של גשר הארקה ובמקרים בהם לא קיים גשר כזה, התאגיד מתקין גשר מתכתי על מערכת המדידה.

עפ"י חוק החשמל, צנרת המים יכולה לשמש כאלקטרודה, רק לאחר קבלת אישור מהתאגיד או כאשר צנרת המים הינה פרטית ובאחריות בעל המתקן לדאוג לקיומה של השגחת חשמלאי על רציפות ההארקה.

בחלק מהמתקנים, צנרת המים הפרטית (ממד המים ועד לדירה) עשויה מחומר פלסטי. משמעות הדבר שלמבנה מסוג זה צנרת המים לא יכולה לשמש כאלקטרודת הארקה. למען הסר ספק, האחריות לתקינות ובטיחות מתקן החשמל הפרטי בכלל, לרבות איכות ההארקה במבנה/במתקן, היא של בעל המתקן בלבד, כולל בדיקה של מערכת הארקה אחת לשנתיים לפחות.

באחריות הצרכן לבדוק את מערכת ההארקה של מתקן החשמל שלו ע"י בודק פרטי ולקבל הנחיות בהתאם לממצאי הבדיקה.

רשימת בודקים פרטיים ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד התמ"ס:

http://www.economy.gov.il