הנחיות תאגיד "מי לוד" לקבלת טופס 4

ביקורת סופית לקבלת אישור "מי לוד" להספקת מים

 

שלב א'

עם סיום הבניה והגשת בקשה לאישור "מי לוד" לטופס 4 על הקבלן להגיש למשרד את המסמכים הבאים:

1. הצהרת מהנדס המתכנן / המפקח על ביצוע האינסטלציה הסניטארית בהתאם להיתרים, לדרישות ולתוכניות המאושרות.

2. אישור גורם מוסמך על ביצוע ניקוי וחיטוי מערכות הספקת מי השתייה עפ"י דרישות הל"ת סעיף 2.17, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מערכות הספקת מים.

3. אישור גורם מוסמך / מעבדה מאושרת על ביצוע בדיקות טיב הבניין כמפורט להלן:

3.1 בדיקת מערכות סולריות ועמידתן בתקנים.

3.2 בדיקת מערכות מים קרים וחמים.

3.3 בדיקת מערכת הנקזים והדלוחים בתוך הבניין ובחצר.

3.4 בדיקות מערכת הגברת לחץ.

4. תכניות עדות לאחר בניה בצורת גרמושקה עם דף מקדים סטנדרטי הכוללת את התוכניות והתרשימים כדלקמן:

4.1. תרשים סביבה בקנ"מ 1:2500, 1:1250.

4.2. תרשים מגרש בקנ"מ 1:250 על כל תשתיות מים וביוב.

4.3. תוכנית מרתף צבעונית עם קווי מים (בצבע כחול) ביוב (בצבע אדום), וניקוז (בצבע ירוק) בחצר בקנ"מ 1:00 או 1:50.

4.4. תוכנית קומת קרקע (פיתוח) צבעונית (לפחות העתק אחד יישאר ב"מי לוד") עם גבהים, סימון יציאת ביוב מבנים, קווי מים (בצבע כחול), קווי ביוב (בצבע אדום), וניקוז (בצבע ירוק) בחצר וכל הנתונים לתאי ביקורת (H, IL, TL, קוטר, סוג מכסה) ולקווים (IL, TL, קוטר) בקנ"מ 1:100 או 1:50.

4.5. תוכניות של כל הקומות עם תוואי קווי ביוב ומים ראשיים.

4.6. סכמות מים + פרטים(מי צריכה, כיבוי אש וספרינקלרים).

הערה- לגבי פרטים פרטיים (קוטג'ים) יש להגיש סעיפים 1 עד 4.2

 

לאחר ביצוע כל הבדיקות הנדרשות ואישורן, יוזמן הקבלן למשרדי "מי לוד". בבואו, עליו להביא עימו את קריאת מד המים ששימש אותו לצורך הבנייה.

לאחר התשלום בגין צריכת המים ואיפוס החשבון יקבל הקבלן טופס אישור להספקת המים.

* יש לציין שרכישת כל מדי המים (הראשיים והדירתיים) יבוצעו רק בתאגיד המים והביוב.

 

שלב ב'

התקנת מדי מים קבועים

לאחר קבלת טופס 4 מהעירייה, על הקבלן להגיש ל"מי לוד" את המסמכים הבאים:

1. העתק טופס 4 כפי שניתן ע"י עיריית לוד.

2. רשימת רוכשי דירות על גבי טופס "רשימת דיירים".

3. טופס הצהרה על גודל גינה.

 

עד שבועיים מיום הגשת המסמכים, יותקנו ע"י "מי לוד" מדי המים הפרטיים בבניין.

עבור הדירות שטרם אוכלסו, יהיה הקבלן אחראי לתשלומים בגין צריכות המים בנכסים ובגין חלקן היחסי בצריכת המים המשותפת. ביצוע החלפת שמות המשלמים (המחזיקים) לאחר אכלוס הדירות הינו באחריות הקבלן.

לתשומת לב:

  • אין לאכלס את הדירות לפני קבלת טופס 4 מעיריית לוד. קבלת טופס 4 מותנית בקבלת אישור להספקת מים ע"י "מי לוד".
  • לא יסופקו מים ליחידות במבנים שלא אושרו. יתרה מכך - אספקת המים לדירות שאוכלסו ללא האישורים הנדרשים תנותק ע"י "מי לוד".

 

שלב ג'

אישור "מי לוד" לתעודת גמר

בתום הבניה על הקבלן להגיש ל"מי לוד" בקשה לתעודת גמר.

במידה והבקשה לתעודת גמר הוגשה במועד אישור אספקת מים (לקראת טופס 4), ואישור אספקת המים ניתן בשלב פיתוח סופי, תבדוק "מי לוד" את התאמת מספר מדי המים הפרטיים והראשיים בבנין לתנאי ההיתר ולתוכניות המאושרות משלב אישור אספקת מים.

במידה והבקשה לתעודת גמר הוגשה לאחר מועד אישור אספקת מים ו/או שלא בשלב פיתוח סופי, תוודא "מי לוד" ביצוען של הבדיקות הבאות בשטח:

1. חיבור מים ראשי.

2. מדי מים פרטיים וראשיים.

3. מיכלי אגירה.

4. משאבות.

5. מתקני כיבוי אש.

6. חיבור ביוב.

7. שוחות בקרה.

8. הפרדת מערכות ביוב וניקוז.

9. כל בדיקה נוספת עפ"י הצורך.

במידה והבדיקות תאושרנה ע"י "מי לוד", יוזמן הקבלן ל"מי לוד" ויקבל טופס אישור לתעודת גמר. לתשומת לב: החל מהביקורת השטח השלישית ואילך, יידרש הקבלן לשלם 500 ₪ דמי טיפול לכל ביקורת שטח נוספת.

טופס למילוי- פרטי מבקש טופס 4