מטרות התאגיד:

  • שיקום, פיתוח, אחזקה ושדרוג של תשתיות המים והביוב.
  • אספקת מים סדירה לתושבי העיר.
  • שיפור איכות השירות לצרכני המים בלוד.
  • שיפור איכות המים.
  • מוכנות לאספקת שירותי מים וביוב לתושבי העיר בחרום.

 

יעדים לשנים: 2019-2017

  • הקטנת פחת המים ל-12%.
  • מימוש תכנית ההשקעות עפ"י מקורות המימון העומדים לרשותנו לרבות פרויקטים מתקדמים.
  • העמקת הקשר עם התושב והקהילה תוך שיפור מתמיד של כלל השירותים הניתנים לתושבי העיר על ידי התאגיד.
  • הקמת מערך קר"מ בשכונות החדשות.
  • סיום פרויקט ניהול לחצים דינמי ברחבי העיר.

יעדים ומטרות