מהו תאגיד מי לוד?

"מי לוד" הינה חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב שהוקם ע"י עיריית לוד,בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א (2001). התאגיד עוסק בתחזוקה, שדרוג ופיתוח של צנרת המים והביוב בעיר. כמו כן, פועל התאגיד ליישום שוטף של טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות שיפור במי השתייה וטיפול יעיל במי הביוב. מטרותיו העיקריות של תאגיד "מי לוד" הן: שיפור מתמיד באיכות השירות ובאיכות המים שמסופקים ללקוחות התאגיד, השקעת כל תקבולי המים והביוב בשיפור תשתיות המים והביוב.

 

מדוע הוקם תאגיד מי לוד?

כנסת ישראל קבעה בחוק כי כל רשות מקומית (או מספר רשויות) חייבות להקים תאגיד מים וביוב. ההחלטה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות העירוניות, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור", דבר שיוכל לאורך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום, פיתוח ושדרוג משק המים והביוב של העיר, ובעיקר לשפר את השירות שניתן לתושב.

 

מיהם הבעלים של תאגיד מי לוד?

עיריית לוד הנה הבעלים של תאגיד מי לוד, והיא מחזיקה כיום ב- 100% של מניות התאגיד. בעתיד, שמורה לעירייה הזכות למכור חלק ממניותיה, תחת אישור של המדינה.

 

מי מפקח על פעילות תאגיד מי לוד?

תאגיד מי לוד כפוף לרשות הציבורית למים, והוא פועל תחת פיקוח צמוד של הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד הפנים. התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר. 
כחלק מתפיסה ניהולית, תאגיד "מי לוד" שומר על רמת שקיפות גבוהה; לתאגיד מונה רו"ח חיצוני האמון על הכנת דוחות כספיים ורו"ח נוסף העוסק בביקורת פנים. בנוסף, לתאגיד מונה דירקטוריון שחבריו אושרו ע"י ועדת שפניץ (הוועדה למינוים במגזר הציבורי), חלקם דירקטורים מטעם העירייה, והשאר הנם דירקטורים מטעם הציבור. הדירקטוריון מתכנס באופן קבוע, מקבל דיווחי מנכ"ל ומאשר תקציבים, תכניות עבודה ופעולות נוספות. 

 

האם תאגיד "מי לוד" מספק שירות רק לתושבי לוד?

תאגיד מי לוד קיבל מהמדינה רישיון הפעלה לספק בשלב ראשון שירות רק לתושבי לוד, אך בעתיד ישנה אפשרות שרשויות נוספות ישתלבו תחת ניהולו ואחריותו

 

מהם סדרי הגודל של פעילות מי לוד?

מי לוד מספק שירות לאוכלוסיית לוד המונה בסוף שנת 2008 כ- 75,000 תושבים וכ- 20,000 בתי אב. סך צריכת המים של העיר מגיעה ל- 5.5 מיליון מ"ק בשנה.

 

האם במעבר לתאגיד השתנו תעריפי המים והביוב?

תעריפי המים נקבעים ע"י המדינה בלבד, והיא מעדכנת אותם מעת לעת. תעריפי המים אחידים בכל הארץ ואין לתאגיד מי לוד הסמכות לשנותם. תעריף אגרת הביוב הנו ספציפי לכל רשות מקומית, ואושר ע"י מועצת העיר לוד, וכן ע"י משרד הפנים. בעתיד ישנה כוונה של המדינה לעדכן את תעריפי המים לפי בסיס תעריפים חדש שיפורסם לציבור.

 

למי צריך התושב לפנות בענייני מים וביוב?

החל מינואר 2009 כל ענייני המים והביוב של לוד הנם באחריות תאגיד מי לוד. לגבי תקלות של רשת המים והביוב, ניתן לפנות 24 שעות ביממה למוקד העירוני בחיוג מקוצר 106 מכל טלפון. בסוגיות הנוגעות לבירורים ותשלום חשבונות המים והביוב ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות הטלפוני של מי לוד בטלפון 1-800-800-160

 

האם תאגיד מי לוד רשאי לנתק תושבים מאספקת מים?

בהתאם לחוק, תאגיד "מי לוד" רשאי לנתק תושב מאספקת המים רק במקרה בו לא שילם התושב את חשבון המים, ולא נענה להתראות שנשלחו אליו. יחד עם זאת, התאגיד חייב לפעול עפ"י פרוצדורות שנקבעו בחוק לגבי ניתוקי מים, והוא יפעל במלוא שיקול הדעת הנדרש במקרים אלו.

 

האם ניתן לדרוש מתאגיד מי לוד לתקן כל תקלה של מים וביוב?

"מי לוד" מחויב לטפל בתקלות מים וביוב רק עד לנקודה בו הותקן שעון המים הראשי של הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד שעון המים של הבית. לעומת זאת, תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו"ב, הן תקלות הנחלראש העמוד