הנחיות להגשת נספח סניטרי לקבלת היתר בניה - להורדת גרסה להדפסה - לחץ כאן 

הוראות כלליות להגשת תוכניות למבנה החדש

 1. בהגשת תוכנית לבנין חדש מוטלת החובה על המתכנן לקבל את נתוני המים והביוב בשלב הטרום תכנוני. נתוני חיבור הביוב והמים יימסרו למתכנן במשרדי הנהלת התאגיד מי לוד בע"מ, בכתובת: אבא הילל סילבר 18, בית הטרמינל 2, קומת קרקע (מרכז שירות לקוחות), לוד, שעות קבלה: יום א' בין השעות 18:00-8:00 בימי ב',ד', ה' בין השעות 15:00-8:00 יום ג' בין השעות 18:00-14:00. מס' הפקס הינו 08-9543020 כתובת הדואר האלקטורני
  info@mei-lod.co.il.
 2. התוכנית הסניטרית חייבת להתאים להוראות ההל"ת (הוראות למתקני התברואה)ו/או כל תקן מחייב את התקף בזמן תכנון התוכנית ו/או לדרישות כיבוי אש ו/או לדרישות אגף איכות הסביבה ו/או לדרישות מחלקת הדרכים.
 3. את התוכנית הסניטרית יש להגיש רק לאחר שכל שאר הגורמים המקצועיים החיצוניים והפנימיים אישרו  את תוכנית ההגשה האדריכלית.
 4. תוכנית ההגשה הסניטרית תוגש בשני עותקים.
 5. תוכנית ההגשה הסניטרית תכלול בין היתר את המרכיבים הבאים:
   
 • דף בקשה לאישור סניטרי(דף ראשון).
 • תרשים סביבה בקנ"מ 1:250 עם סימון קווי מים וביוב עירוניים.
 • תכנית קרקע מפורטת (תוכנית פיתוח)בקנ"מ 1:100.
 • תוכנית קומות בקנ"מ 1:100.
 • סכמת מערכת ביוב.
 • תוכנית גג הכוללת את המערכת הסולרית ומערכת איגום המים העליונה במידה ונדרשה.
 • סכמת קולטנים.
 • סכמה של מערכת אספקת מים(חוץ+פנים).
 • חתכים של כל קווי הביוב בקומת הקרקע.
 • סכמת המערכת הסולרית על כה מרכיביה.
 • פרט מערכת מדידת המים + מידות.
   

6. כל התוכניות יוגשו בצורה מפורטת ויכללו את כל קווי המים והביוב. על כל מרכיביהם והאמצעים ההנדסיים המהווים חלק בלתי נפרד ממערכות אלו.
7. בנוסף יש לצרף:
 

 • אישור מכבי אש.
 • אישור משרד הבריאות(עבור מבנה תעשיה ומסחר).


הוראות מיוחדות

בנוסף להוראות הכלליות שלעיל, יש להקפיד על מילוי כל הדרישות המוצגות והמאושרות בגוף התוכניות.

חיבורי מים

 • בתוכנית אספקת המים יופיע פרטי חיבור לרשת העירונית, כולל מיקום ההתחברות ומיקום מערכות המדידה.
 • בפרט מערכת המדידה יפורטו כל האביזרים ומידותיהם. על המתכנן לוודא התאמת הפרט שלו לדרישות העירוניות.
 • בהוראות לביצוע יציין המתכנן את חובת התיאום של מועד ומקום ההתחברות וחובת הגילוי של נקודות החיבור ע"י הקבלן.
 • גודל החיבור- על המתכנן מוטלת חובה לתכנן את גודל החיבור הדרוש ולקבל את אישור מי לוד.
 • מערכת המדידה תותקן במקום אשר הגישה אליה תאפשר קריאות צריכת מים ותחזוקה נוחה.
 • בכל בניין מעל 4 קומות (כולל קומת עמודים כקומה) נדרש המתכנן לתכנן מערכת אספקת מים הכוללת משאבות ובריכות איגום תחתונות ועליוניות.
 • מערכת כיבוי באמצעות מתזים (ספרינקלרים)  יש לתכנן לפי הוראות התקן והנחיות נציבות הכבאות וההצלה. על המתכנן לקבוע צורך באיגום ואמצעי ההגברה במידה ויסתבר לו שרשת עירונית לא יכולה להבטיח ספיקה ולחץ הדרושים עפ"י ת"י 1596(13-NFPA).

חיבורי ביוב 

 • בתוכנית מערכת הביוב יופיעו פרטי החיבור לרשת העירונית כולל IL,TL,H. ואורך הניפל הקיים ומס' דף נתונים.
 • בהוראות לביצוע יציין המתכנן את חובת הגילוי ומדידה של נקודת החיבור ע"י הקבלן לפני תחילת העבודה.


הוראות להגשת תוכנית סניטרית למבנה קיים

 • בהגשת תוכנית לתוספת בניה מוטלת החובה על המתכנן להתאים את חיבורי המים והביוב למציאות בשטח.
 • התוכנית הסניטרית חייבת להתאים להוראות ההל"ת (הוראה למתקני תברואה), או כל תקן מחייב אחר התקף בזמן תכנון התוכניות ו/או דרישות כיבוי אש ו/או איכות הסביבה.
 • התוכנית הסניטרית תהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית ההגשה האדריכלית.
 • בהמשך לסעיף 3 תוגש התוכנית לאישור סניטרי לאחר שכל הגורמים הרלוונטיים אישרו אותה.

נא לצרף  לכל תכנית, תכנית עדות סופית על גביCD