כללי:

היתר חפירה ניתן לקבלנים ולמבצעי עבודות ברחוב ובשטח ציבורי בתחום שיפוטה של הרשות העירונית המצוי באחריות תאגיד מי לוד וזאת, בכדי לשמור מפגיעה בתשתיות התת קרקעיות (מים, ביוב, טלפון, חשמל, גז, דלק כבלים וכו').

לשם קבלת היתר חפירה יש לפנות למחלקת ההנדסה של התאגיד. מתן ההיתר כולל התחייבות ואחריות של המבצע להחזרת המצב לקדמותו ולניקוי השטח עם תום ביצוע העבודות.

גם במקרים בהם יינתן היתר, אין לחפור בעומק העולה על 50 ס"מ. ביצוע עבודות חפירה בעומק העולה על 50 ס"מ מהווה עבירה על החוק.

במידה ותבוצע עבודת חפירה ללא קבלת היתר חפירה ממי לוד או שלא בהתאם לתנאים המצוינים בהיתר שהתקבל ו/או בניגוד להוראות הדין מבצע העבודה ו/או בעל ההיתר הינו אחראי לכל נזק אשר יגרם והינו אחראי לפצות את התאגיד במלוא הנזק וזאת בנוסף לעצירה מיידית של המשך העבודה.

למניעת אי נעימות נא הקפד לפעול על פי החוק ולקבל היתר חפירה כדין ממי לוד.


תהליך הבקשה:

לנוחיותך מצורף בתחתית העמוד טופס בקשה לקבלת פיקוח ובקשת מתן היתר חפירה. לאחר מילוי הטופס במלואו והשלמת המסמכים והתוכניות הנדרשות עליך לפנות אל הגורם הבא:

מחלקת הנדסה: 

רח' אבא הילל סילבר 18 בית הטרמינל 2 קומה 1, לוד.

טל' 08-9543000 שלוחה 4 / פקס 08-9543001

מהנדסת ראשית - נועה אמסלם

מזכירת הנדסה - אוראל כהן

קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00

טופס בקשה לקבלת היתר חפירה ופיקוח