דמי הקמה (שיטת תחשיב המחליפה את היטלי הפיתוח)

ביום 31.3.2015 פורסמו כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), תשע"ה-2015 (להלן: "כללי דמי הקמה"). תחילת תוקפם של הכללים נקבעה ליום 1.5.2015.

עד לכניסתם לתוקף של כללי דמי ההקמה, תאגידי מים וביוב גבו היטלי פיתוח למים וביוב בהתאם לתעריפים שנקבעו בחוקי עזר שהתקינו הרשויות המקומיות. תעריפים אלו נקבעו לפני תחילת פעילותם של תאגידי המים והביוב בתחום הרשויות המקומיות, בכפוף למספר שינויים שקבעה רשות המים.

החל מיום 1.5.2015 דמי ההקמה שנקבעו על ידי רשות המים בכללים החדשים מחליפים את היטלי המים והביוב הנ"ל.

לבעל נכס לו הומצאה דרישה לתשלום היטלי מים וביוב החל מיום 25.3.2015 ועד ליום 1.5.2015 – ניתנה הזכות לבקש מתאגיד המים והביוב לבטל את הדרישה ולהחליף אותה בדרישה לתשלום דמי הקמה.

בהתאם לכללי דמי ההקמה אין חיוב של דמי הקמה בגין שטח הקרקע.

תעריף דמי ההקמה הוא תעריף אחיד לכל סוגי השימושים בנכס. עם זאת, כאשר מדובר בנכס שייעודו מגורים והוא בנוי בצפיפות נמוכה, בהתאם להגדרות שבכללים, התעריף שונה.

דמי ההקמה מוטלים על סך כל שטחי הבנייה המחושבים לפי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992, למעט שטחי מרתף חנייה (להלן: "שטח הבנייה").

"מרתף חנייה" לעניין זה : חלק מבניין, שהחלל שבין רצפתו לתחתית תקרתו נמצא כולו או חלקו מתחת למפלס פני הקרקע המתוכננים או פני הרחוב לאורך יותר מפאה אחת של החלל, שיועד, לפי בקשה להיתר שאושרה, למרתף לחניית כלי רכב.

במקרה ושולם בגין הנכס "תשלום קודם" (למשל תשלום קודם של דמי הקמה, מלאים או חלקיים, היטל ביוב או היטל הנחת צנרת, דמי השתתפות או דמי פיתוח לרשות מקרקעי ישראל וכן אם ניתן פטור מתשלום סוג של תשלום קודם כאמור עקב ביצוע עבודות הקמת מערכת מים או ביוב בידי בעל הנכס או במימונו) יש הוראות בכללים המאפשרות התחשבות בתשלום הקודם.

דמי ההקמה נקבעים ומשולמים רק לאחר שניתן אישור לתכנית הסניטרית של הקרקע / הנכס. (הנחיות להגשת נספח סניטרילחצו כאן).

תחשיב דמי ההקמה נקבעים בהתאם לחוק 'דמי הקמה' (לכללי תאגידי מים וביוב - דמי הקמה, דצמבר 2016לחצו כאן).

לאחר קבלת אישור לתכנית הסניטרית יש לפנות למחלקת שירות הלקוחות בכדי לשלם את דמי ההקמה ולקבל את היתר הבניה של התאגיד עבור עיריית לוד.

בכתובת: רח' אבא הילל סילבר 18 בית הטרמינל קומת קרקע (מרכז שירות לקוחות).

טל' 08-9543000 שלוחה 4 / פקס 08-9543020 דואר האלקטורני info@mei-lod.co.il.

 שעות קבלה: יום א' בין השעות 18:00-8:00, בימי ב',ד',ה' בין השעות 15:00-8:00, יום ג' בין השעות 18:00-14:00.

 

את דמי ההקמה ניתן לשלם באמצעים הבאים:

1. תשלום במזומן - תשלום באופן הזה מאפשר לקבל אישור מיידי של התאגיד לקבלת היתר הבניה על ידי העירייה.

2. תשלום באמצעות המחאה/שייק - אישור לקבלת היתר בניה יינתן על ידי התאגיד רק לאחר פירעון ההמחאה. במידה והתשלום מבוצע במספר תשלומים יינתן האישור רק לאחר פירעון התשלום האחרון.

3. העברה בנקאית לחשבון התאגיד - מס' חשבון 239502 סניף לוד 685 בנק הפועלים (12). אישור התאגיד לקבלת היתר הבניה על ידי העירייה יינתן לאחר המצאת אישור על ביצוע העברה בנקאית לידי התאגיד.

4. תשלום באמצעות כרטיס אשראי - במידה והתשלום מבוצע במספר תשלומים יינתן האישור רק לאחר פירעון התשלום האחרון.